20.10.2016 Projekt "Każdy śpiewać może..."

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu  "Każdy śpiewać może...". Projekt integracyjnych zajęć muzycznych opracowały Panie: Renata Zając i nasza muzykoterapeutka Monika Stefanek. 

W projekcie uczestniczą uczniowie klasy VI z SP nr 7 w Tychach. Tematem przewodnim spotkania była jesień. W tym klimacie zorganizowano zabawy ruchowo - muzyczne i naukę nowych piosenek.

Zobacz zdjęcia: 

https://get.google.com/albumarchive/106299326945574782209/album/AF1QipOQ983bB-GL2HgymY_5xjMda5cJGVMup8YCmL6l?source=pwa&authKey=COLp9OnL3oDIkgE 

 

OGŁOSZENIE - Rekrutacja  

                                        


Szanowni Państwo,
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej „Więcej umiem, więcej mogę jestem bliżej świata i ludzi”
dla uczniów OREW.
W związku z powyższym zapraszamy  Państwa do złożenia swojej kandydatury na prowadzenie zajęć w ramach projektu.
Rodzaje zajęć:
1.    Zajęcia w ramach terapii sensorycznej (SI) dla 8 uczniów. Wymiar 8 godzin w miesiącu łącznie 70 godzin wsparcia dla każdego dziecka. 1 nauczyciel prowadzi zajęcia dla  Dzieci, grupy przepływo według odrębnego grafiku. W ramach zajęć poszukujemy terapeuty drugiego stopnia z zakresu terapii SI.

Realizacja zajęć:

Zajęcia realizowane będą od listopada 2016 do listopada 2017 z przerwą w okresie wakacyjnym, zgodnie z harmonogramem kwartalnym ustalanym ze Specjalistą ds. monitoringu.

Wymagania:
a) wykształcenie wyższe pedagogiczne,
b) doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną minimum 2-letnie,
c) kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki  (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjne lub studia wyższe o specjalności),
d) kurs II stopnia z zakresu terapii SI
d) dobra organizacja pracy,
e) dyspozycyjność tj. możliwość prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych

Warunki:

1.    Podpisanie deklaracji udziału w projekcie i innych dokumentów wymaganych na etapie przystąpienia do projektu
2.    Przygotowanie programu autorskiego do zajęć,
2.    Bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami: dziennik zajęć, listy obecności scenariusze,
3.    Prowadzenie karty czasu pracy

Osoby spełniające kryteria formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.


Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert składających się z:
CV -Curriculum Vitae z którego wynikać będzie doświadczenie, listu motywacyjnego, kserokopii dokumentacji potwierdzającej wykształcenie i kwalifikacje.
Dokumentację proszę złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Rekrutacja do projektu „Więcej umiem, więcej mogę jestem bliżej świata i ludzi”, do dnia 26.10.2016 w sekretariacie OREW, Tychy ul. Niepodległości 90.

Wszelkich informacji w sprawie z rekrutacji udziela Pani Agnieszka Markowicz Specjalista ds. monitoringu – Tel. 784 653 657.

Ogłoszenie wyników naboru do dnia 31.10.2016.

Z poważaniem:

Marzena Szumlakowska
Koordynator projektu

 

17.10.2016 Październikowe urodziny

Jak zawsze w połowie miesiąca, tak i dziś spotkaliśmy się wszyscy, aby świętować urodziny październikowych solenizantów.

W tym miesiącu urodziny świętowali: Mikołaj S., Grzegorz J., Patrycja H. oraz Daniela Z. Pani Agnieszka opowiedziała nam o znaczeniu ich imion i przypisanych do nich cechach, a my wspólnie zastanawialiśmy się czy te opisy pasują do naszych kolegów i koleżanek. 

Potem było nieodzowne "Sto lat", życzenia i prezenty. Jak zawsze, dzięki naszym Paniom Kucharkom radosną celebrację mogliśmy przedłużyć jeszcze na chwilę w grupach.

Zobacz zdjęcia: https://photos.google.com/album/AF1QipOMMSJ6gspOJszjBHOjnWSOM0lVj3vw-Cr61aJW

 

7.10.2016 Zapytanie ofertowe 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek  Rehabilitacyjno Edukacyjno- Wychowawczy w Tychach realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO 11.1.4. „Więcej umiem, więcej mogę jestem bliżej świata i ludzi” dla uczniów Ośrodka. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia Szkolenia "Obsługa programu Board Maker"” dla nauczycieli Ośrodka.

Tryb zamówienia: zamówienie poniżej kwoty 20 000 z PLN 

Zamawiający:

Ośrodek  Rehabilitacyjno Edukacyjno- Wychowawczy w Tychach al. Niepodległości 90 tel. 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia „Obsługa programu Board Maker” dla nauczycieli ośrodka.  

Cel szkolenia: nabycie przez nauczycieli umiejętności obsługi programu Boardmaker jako wsparcia w pracy z dziećmi nad rozwojem ich komunikacji.

Data szkolenia: 15-16 październik 2016 

Tematyka szkolenia: "Zastosowanie symboli PCS i programu Boardmaker do budowania pomocy dla osób niemówiących”

I. Część merytoryczna:

a) Zasady tworzenia tablic,

b) Stosowanie klucza Fitzgerald, 

c) Kod kolorów;

d) Tablice tamatyczne -tablice wyboru, tablice kontekstowe (z wykorzystaniem fotografii)

 II. Część praktyczna- ćwiczenia:

a) Tworzenie tablic i praca nad ich wyglądem.

b) Praca z biblioteką symboli Boardmakera. Import symboli z innych bibliotek. Modyfikacja symboli z biblioteki 

c) Przygotowanie tablicy tematycznej, posługiwanie się kategoriami 

d) Gotowe szablony programu Boardmaker i tworzenie własnych

e) Wykorzystanie programu Boardmaker w charakterze komunikatora. 

f) Różne sposoby dostępu do tablic w zależności od rodzaju niepełnosprawności użytkownika - planowanie tablicy dynamicznej 

g) Program Boardmaker Speaking and Dynamically Pro – zastosowanie programu, konfiguracja głosu i dźwięków

h) Analiza przykładowych tablic dynamicznych wbudowanych w program

i) Przypisywanie podstawowych funkcji do komórek w programie SDP. Przygotowanie tematycznej tablicy dynamicznej 

j) Inne możliwości programu – prezentacja (łączenie ze sobą tablic, odtwarzanie filmów, muzyki 

Szczegóły dotyczące realizacji usługi:

1. Szkolenie przeznaczone jest dla 11 nauczycieli ośrodka prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Wymiar szkolenia –  20h (dwa dni szkolenia po 10h dydaktycznych) .

3. Szkolenie realizowane będzie na terenie OREW w Tychach w weekend tj. sobotę i niedzielę.

4. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową.

W celu zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Zapewnienia sprzętu technicznego – laptopów dla wszystkich uczestników szkolenia, rzutnika i ekranu. 

2. Przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników. Wykonawca przekaże zamawiającemu 1 zestaw materiałów szkoleniowych podpisany przez trenera  w formie papierowej oraz wersję elektroniczną materiałów merytorycznych.

3. Prowadzenia dokumentacji zajęciowej – dzienniki zajęć, listy obecności, listy potwierdzeń itp. w sposób uzgodniony ze Specjalistą ds. monitoringu.

4. Wydania uczestnikom szkolenia odpowiednich zaświadczeń zgodnych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 200, poz. 1537) oraz certyfikatów ukończenia szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń, którą przekaże Zamawiającemu wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń. 

5. Wykonawca zapewni odpowiednią wizualizację sali szkoleniowej informującą o przeprowadzeniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. 

6. Trener prowadzący szkolenie zobowiązany jest do informowania uczestników o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Przeprowadzenia ankiet monitorujących realizowanie zajęć i nabycie kompetencji - Wykonawca przygotuje wzory testów sprawdzające osiągnięty stan wiedzy i umiejętności przed i po szkoleniu  (pre-test i post-test).

Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie możliwości kadrowe do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadają minimum 1 osobę posiadające następujące kwalifikacje:

 a/ wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne

 b/ posiadająca minimum dwu letnie doświadczenie jako terapeuta AAC 

 c/ posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

 d/posiadająca minimum dwu letnie doświadczenie jako szkoleniowiec w zakresie tematyki szkolenia.

2.Wnioskodawca posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy

3.Wnioskodawca posiada wpis do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli uprawniający do szkolenia nauczycieli.

4.Wykonawca posiada minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji szkoleń jako Instytucja Szkoleniowa w tym roczne w szkoleniach komputerowych,.

5.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia wykazu  przykładowych usług szkoleniowych oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie /referencje/. 

Przygotowanie oferty

Wypełnioną przez Oferenta (lub osobę upoważnioną), opieczętowaną pieczęcią firmową i posiadającą datę sporządzenia ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W załączeniu do formularza oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym w szczególności:

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zgodnie z tabelką stanowiącą załącznik nr 2. 

2. Wykaz usług – zał. nr 3 wraz z referencjami. 

Kryteria oceny:

Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena. 

Termin i miejsce nadsyłania ofert:

1. Termin składania ofert upływa 12-10-2016 r. do godz. 14.00

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie  na adres Zamawiającego lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego. Koperta powinna zawierać dane zamawiającego i wykonawcy oraz dopisek: Oferta na usługę Szkolenia w ramach projektu „„Więcej umiem, więcej mogę jestem bliżej świata i ludzi”.

5.Strony oferty powinny być trwale spięte, każda strona powinna być ponumerowana  i zaparafowana.

6. Dołączone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta następującą formułą: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji na temat zapytania udziela Pani Marzena Szumlakowska – Koordynator Projektu pod nr tel. 512 391 212

Z poważaniem:

Ewa Pawlak

Dyrektor OREW

Załączniki:  https://photos.google.com/album/AF1QipP3pa1mQT2lc-Phd-cx_ghBWDOY2UkoK8vJ5ub2

 

5.10.2016 CO słychać w Świetlicy?

W ramach projektu PFRON  w Świetlicy Terapeutycznej PSOUU w Tychach w październiku 2016r. realizowane są następujące tematy: 
 
1) zajęcia edukacyjno-terapeutyczne "DOM I OTOCZENIE"
2) zajęcia psychospołeczne "INSTYTUCJE DLA MNIE, CZYLI GDZIE MOGĘ SZUKAĆ POMOCY"
 
Zobacz więcej: 
 

 

 

01.10.2016 Wyjazdowe spotkanie Klubu Wsparcia

 
"Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy proste DZIĘKUJĘ zawiera wszystko co chcemy wyrazić..."

W sobotę 1 października 2016 roku dzięki LUDZIOM O OGROMNYCH SERCACH I CENTRUM WSPINACZKOWEMU "POZIOM 450" W SOSNOWCU udało się zorganizować dla mam z KLUBU WSPARCIA DLA RODZICÓW "KAWA CZY HERBATA" wspaniałą przygodę i na moment porwać mamy naszych podopiecznych wysoko tam, gdzie marzenia sięgają... 
Pani Aleksandra wraz z zespołem pracowników "POZIOMU 450" oraz wspaniali wspinacze: TOMEK, IREK, GERARD, MACIEK, WOJTEK, OLA oraz JULIA zapewnili dobrą i bezpieczną zabawę naszym mamom, a w promocji był uśmiech i cena wstępu.
Pobyt w centrum wspinaczkowym był dla wielu mam ogromnym przeżyciem, życiowym egzaminem oraz dreszczykiem emocji, a zapewne przygoda na wysokościach nie będzie ostatnią!

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" /Jan Paweł II/
 
 Zobacz zdjęcia:
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 69

1 % podatku


Od listopada 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku dochodowego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok podatkowy na nasze Stowarzyszenie - PSOUU koło w Tychach, a tym samym wspomóc rehabilitację naszych wychowanków i rozwój naszych placówek.

Więcej …

Nasze Projekty:

OREW  -  „Więcej umiem, więcej mogę, jestem bliżej świata i ludzi”

 Świetlica Terapeutyczna - "Jestem sobą- jestem samodzielny"

Więcej …

Witryna http://orew.tychy.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

EU Cookie Directive Module Information