OREW

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach od września 2016 roku rozpoczęło realizację projektu „Więcej umiem, więcej mogę, jestem bliżej świata i ludzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania.

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

Cel projektu: - wzmocnienie potencjału edukacyjnego wychowanków  Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach poprzez poprawę jakości edukacji. Projekt ukierunkowany jest na nabycie kompetencji kluczowych w tym umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych. 

Projekt zapewnia zgodność z celem szczegółowym PO RPO WSL poprzez realizację kompleksowego programu wspomagającego Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Tychach 

w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada zapewnienie uczniom dostęp do dobrej jakości edukacji poprzez realizację zajęć dla podopiecznych, doposażenie bazy dydaktycznej oraz przygotowanie nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniami. 

Efekty: - nabycie przez nauczycieli dodatkowych umiejętności (obsługa programu Boardmaker, szkolenie AAC 1,2,3 stopień- nabycie umiejętności wprowadzania komunikacji alternatywnej uczniom nie komunikującym się,)

- nabycie podstawowych umiejętności w zakresie komunikacji alternatywnej przez rodziców 

i opiekunów

-osiągnięcie przez podopiecznych nowych umiejętności komunikacyjnych (umiejętność skutecznej komunikacji, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, doskonalenie wymowy, zwiększenie możliwości poznawczych)

- nabycie przez podopiecznych kompetencji społecznych (kształtowanie umiejętności nawiązywania 

i podtrzymywania relacji społecznych, regulowani napięcia emocjonalnego), nabycie śmiałości 

w porozumiewaniu się, doskonalenie umiejętności umożliwiających doświadczenie emocji i doznań, m. in. poprzez kontakt ze sztuką.

Wartość  projektu: 239 217,50 PLN

Wkład własny:23 921,75 PLN

Dofinansowanie : 215 295,75 PLN

 

Świetlica Terapeutyczna

 

"JESTEM SAMODZIELNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM" - tak nazywa się nasz nowy projekt współfinansowany z funduszy PFRON. Zakłada on prowadzenie zajęć terapeutycznych i fizjoterapeutycznych mających na celu poprawę formy psychofizycznej podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej. Projekt będzie prowadzony dwu-zadaniowo (grupowa terapia zajęciowa i indywidualna rehabilitacja ruchowa). Program realizowany będzie w sposób ciągły, tj. przez 12 miesięcy w roku, 15 dni w każdym miesiącu, 5 dni w tygodniu ( sesje 5 godzinne). Zajęcia terapeutyczne prowadzone będą w grupach 5 osobowych a rehabilitacja ruchowa indywidualnie dla każdego uczestnika ( 1 beneficjent na godzinę- 5 beneficjentów na dzień). Działania prowadzone będą w sposób ciągły i systematyczny przez  wykwalifikowaną kadrę, zatrudnioną na potrzeby projektu.

 

W terapii zajęciowej realizowanych będzie 12 bloków tematycznych, tj. jeden temat na każdy miesiąc. Każdy blok składać się będzie z trzech części: 5 dni zajęć edukacyjno- terapeutycznych, 5 dni zajęć z zakresu treningów psychospołecznych, 5 dni treningów usprawniających motorykę małą. Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, poprawę lub ustabilizowanie sfery emocjonalnej dotyczącej prawidłowych relacji międzyludzkich, sposobu komunikowania się z otoczeniem, radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, kontrolowania własnych emocji oraz usprawnianie motoryki małej, płynności ruchów dłoni i ręki, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

Wszelkie podejmowane przez terapeutów działania będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego beneficjenta objętego projektem.

 

Prowadzona w ramach projektu indywidualna rehabilitacja ruchowa będzie obejmowała zajęcia z zakresu kinezyterapii dostosowanych do aktualnych potrzeb i możliwości każdego z podopiecznych. Celem szeroko rozumianej rehabilitacji ruchowej będzie poprawa i/ lub ustabilizowanie funkcjonowania beneficjentów w sferze motorycznej poprzez poprawę ogólnej kondycji fizycznej i świadomości własnego ciała, poprawę wytrzymałości i wydolności organizmu, poprawę postawy ciała, reedukację chodu oraz poprawę integracji sensomotorycznej w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów.

 

Realizowanym projektem objęci będą wszyscy uczestnicy Świetlicy Terapeutycznej PSONI koło w Tychach posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, których opiekunowie prawni wyrazili chęć uczestnictwa w prowadzonym zadaniu.

 

Działania podejmowane w ramach realizacji zadania będą wykonywane przy użyciu materiałów, sprzętów i pomocy dydaktycznych znajdujących się w zasobach Świetlicy Terapeutycznej.

 

Czas trwania projektu :styczeń -grudzień 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DOGOTERAPIA - w trakcie realizacji

 

W Świetlicy Terapeutycznej realizowane jest zadanie publiczne finansowane przez miasto Tychy w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia- prowadzenie zajęć z dogoterapii , pt. „Bliżej zdrowia”.

 

Zostanie przeprowadzone 27 sesji w terminie 3.04.2017 r.- 31.12.2017 r. w każdy poniedziałek w godz. 11:30- 13:00 ( z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień).

 

Dogoterapia jako forma terapeutyczna w założeniach umożliwia naukę umiejętności kontroli emocji i uczuć, ułatwia wyzwalanie spontanicznych emocji, podwyższa motywację do zmian i nauki, a także jest okazją do poprawy sprawności ruchowej, głównie koordynacji. Kontakt z odpowiednio przygotowanymi psami do zajęć z dogoterapii, które prowadzi odpowiednio przygotowany terapeuta, jest okazją do nauki opieki nad zwierzętami. 

 

Projekt III -  zrealizowany

 "Jestem sobą- jestem samodzielny" - tak nazywa się nasz nowy projekt finansowany z funduszy PFRON. Zakłada on prowadzenie zajęć terapeutycznych i fizjoterapeutycznych mających na celu poprawę jakości życia podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej. Projekt będzie prowadzony dwu-zadaniowo ( grupowa terapia zajęciowa i indywidualna rehabilitacja ruchowa). Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy tj. 12 miesięcy  przez 15 dni w każdym miesiącu. Zajęcia terapeutyczne realizowane będą w grupach 5 osobowych a rehabilitacja ruchowa indywidualnie dla każdego uczestnika. Działania prowadzone będą  w sposób ciągły i systematyczny przez kadrę zatrudniona na potrzeby projektu. W terapii zajęciowej realizowanych będzie 12 tematów edukacyjnych, 12 spotkań o charakterze treningów  psychospołecznych oraz zajęcia z motoryki  małej przygotowane tak, aby zwiększyć możliwości autonomiczne beneficjentów  projektu i usamodzielnić ich w rożnych sferach funkcjonowania.

Czas trwania projektu :styczeń -grudzień 2016r.
 
  

 

PROJEKT PFRON "JESTEM SOBĄ - JESTEM SAMODZIELNY"

PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA PODOPIECZNYCH ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH.

 

W miesiącu sierpniu w ramach projektu prowadzone są dwie formy wsparcia:

1.      Terapia zajęciowa grupowa

2.      Indywidualna rehabilitacja ruchowa

 

W zakresie terapii zajęciowej grupowej prowadzone są :

1.      Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne,  mające na celu usprawnianie lub utrzymanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania beneficjentów w sferze poznawczo- edukacyjnej .( sesja nr. 22)

 

2.      Treningi psychospołeczne, polegające na usprawnianiu lub utrzymaniu dotychczasowego poziomu funkcjonowania w zakresie sfery psychospołecznej oraz sfery samodzielności i obsługiwania siebie. ( sesja nr. 23)

 

 

3.      Treningi usprawniające motorykę małą, których celem jest usprawnianie lub utrzymywanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania w zakresie sfery manualno- motorycznej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, koncentracji uwagi. (sesja nr. 24)

 

 

ZAJĘCIA Z TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH 4-5 OSOBOWYCH

 

POJEKT REALIZOWANY NA ZLECENIE PFRON W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Z ZAKRESU TERAPII ZAJĘCIOWEJ GRUPOWEJ

NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2016

PROWADZĄCA:  EWELINA STACHURA

Data ( sesja nr.22)

09, 10, 11, 12, 16

Temat

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne nt. „ Rodzina i otoczenie”

Czas zajęć

9:00- 14:00

Środki dydaktyczne

Ilustracje członków rodziny tj. mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek

Cele prowadzonych zajęć

Usprawnianie funkcjonowania beneficjentów w zakresie sfery poznawczo- edukacyjnej, poprzez doskonalenie i utrwalenie słownictwa związanego z rodziną,  kształtowanie poczucia przynależności do grupy społecznej jaką jest rodzina oraz umiejętności współuczestnictwa w  życiu rodzinnym.

 

Data ( sesja nr. 23)

17, 18, 19, 23, 24

Temat

Trening psychospołeczny nt. „ Ja w grupie, Ja w rodzinie”

Czas zajęć

9:00- 14:00

Środki dydaktyczne

Ilustracje przedstawiające obowiązki domowe tj. sprzątanie, gotowanie, pranie, odkurzanie, prasowanie, zmywanie naczyń;

Gra dydaktyczna „ A to było tak”

Cele prowadzonych zajęć

Usprawnianie funkcjonowania beneficjentów w grupie, rodzinie i otoczeniu, poprzez kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz współuczestnictwa w życiu rodzinnym i towarzyskim

Data (sesja nr. 24)

25, 26, 29, 30, 31

Temat

Trening usprawniający motorykę małą- praca plastyczna nt. „ Ja w Świetlicy Terapeutycznej”

Czas zajęć

9:00- 14:00

Środki dydaktyczne

Arkusz papierów kolorowych, kleje, nożyczki, mazaki

Cele prowadzonych zajęć

Usprawnianie funkcjonowania beneficjentów w zakresie sprawności manualno- motorycznej, poprzez ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz ćwiczenia precyzji ruchów ręki w formie pracy plastycznej.

 

 

PROJEKT REALIZOWANY NA ZLECENIE PFRON W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEJ TERAPII RUCHOWEJ

(67 GODZIN)

NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2016

PROWADZĄCA:  MGR PAULINA MYSZOR

 

DATA

GODZINA

METODA TERAPEUTYCZNA

CELE TERAPEUTYCZNE

ŚRODKI TERAPEUTYCZNE

1.08.2016 r. – 5.08.2016 r.

10:00 – 14:00

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- korekcja istniejących skolioz,

- eliminowanie nieprawidłowego nawyku i wyrabianie nawyku prawidłowego,

- poprawa funkcjonowania kończyn górnych oraz dolnych.

duży wałek, duża piłka, laska, obręcz, woreczki, taśma, materac, drabinka gimnastyczna, obręcz, ergonometr, batut.

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, batut, stepper, duża piłka, mały wałek, taśma.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi,

- doskonalenie umiejętności lokomocyjnych,

- korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i  utrwalaniu.

duży wałek, balkonik, laska, taśma, batut, duża piłka, woreczki.

Ćwiczenia izometryczne

- wzmocnienie mięśni,

- poprawa zakresu funkcjonowania mięśni.

poduszka terapeutyczna.

Masaż

 

 

- redukcja napięcia mięśniowego,

- poprawa krążenia,

- poprawa ruchomości w stawach.

poduszka terapeutyczna, przybory stymulacyjne, mały wałek, materac.

8.08.2016 r. – 10.08.2016 r.

10:00 – 14:00

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- eliminowanie nieprawidłowego nawyku i wyrabianie nawyku prawidłowego.

 

duży wałek, balkonik, taśma, woreczek, laska, materac.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

laska, duża piłka, batut, taśma, duży wałek.

Ćwiczenia izometryczne

- wzmocnienie mięśni,

- poprawa zakresu funkcjonowania mięśni.

poduszka terapeutyczna, mały wałek.

Masaż

- redukcja napięcia mięśniowego,

- poprawa krążenia,

- poprawa ruchomości w stawach.

poduszka terapeutyczna, mały wałek, przybory stymulacyjne, materac.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, poduszka terapeutyczna, wałek, materace.

11.08.2016 r. – 12.08.2016 r.

9:30 – 14:30

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, stepper, taśma.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

batut, duży wałek, platforma równoważna.

Masaż

- poprawa krążenia,

- redukcja napięcia mięśniowego,

- poprawa ruchomości w stawach.

materac, przybory stymulacyjne, poduszka terapeutyczna.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, materac, poduszka terapeutyczna, wałek.

16.08.2016 r. – 19.08.2016 r.

9:30 – 14:30

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, stepper, batut, taśma.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

batut, duży wałek.

Ćwiczenia izometryczne

- wzmocnienie mięśni,

- poprawa zakresu funkcjonowania mięśni.

poduszka terapeutyczna.

Masaż

- poprawa krążenia,

- redukcja napięcia mięśniowego,

- poprawa ruchomości w stawach.

materac, przybory stymulacyjne, poduszka terapeutyczna, mały wałek.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, materac, poduszka terapeutyczna, wałek.

22.08.2016 r.

9:30 – 14:30

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

duża piłka, batut.

Masaż

- poprawa ruchomości w stawach.

przybory stymulacyjne, poduszka terapeutyczna.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, materac, poduszka terapeutyczna, wałek.

 

 

Dobór działań dla beneficjenta z zakresu indywidualnej rehabilitacji ruchowej zależny jest od kondycji psycho-fizycznej i wynika z potrzeb związanych ze stanem zdrowia beneficjenta.

 

 

PROJEKT PFRON "JESTEM SOBĄ - JESTEM SAMODZIELNY"

PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA PODOPIECZNYCH ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH.

 

W miesiącu wrześniu w ramach projektu prowadzone są dwie formy wsparcia:

1.      Terapia zajęciowa grupowa

2.      Indywidualna rehabilitacja ruchowa

 

W zakresie terapii zajęciowej grupowej prowadzone są :

1.      Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne,  mające na celu usprawnianie lub utrzymanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania beneficjentów w sferze poznawczo- edukacyjnej .( sesja nr. 25)

 

2.      Treningi psychospołeczne, polegające na usprawnianiu lub utrzymaniu dotychczasowego poziomu funkcjonowania w zakresie sfery psychospołecznej oraz sfery samodzielności i obsługiwania siebie. ( sesja nr. 26)

 

 

3.      Treningi usprawniające motorykę małą, których celem jest usprawnianie lub utrzymywanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania w zakresie sfery manualno- motorycznej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, koncentracji uwagi. (sesja nr. 27)

 

ZAJĘCIA Z TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH 4-5 OSOBOWYCH.

 

PROJEKT REALIZOWANY NA ZLECENIE PFRON W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Z ZAKRESU TERAPII ZAJĘCIOWEJ GRUPOWEJ

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2016

PROWADZĄCA:  EWELINA STACHURA

Data ( sesja nr.25)

08, 09, 12, 13, 14

Temat

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne nt. bezpieczeństwa „ Żyję i działam bezpiecznie”

Czas zajęć

9:00- 14:00

10:00- 15:00 (14.09.2016 r.)

Środki dydaktyczne

Ilustracje przedstawiające poszczególne jednostki ratownicze

Film edukacyjny przedstawiający sytuacje niebezpieczne

Gra edukacyjna

Cele prowadzonych zajęć

Edukacja beneficjentów w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych oraz kształtowanie prawidłowych reakcji na sytuacje niebezpieczne

 

Data ( sesja nr. 26)

15,16, 20, 21, 22

Temat

Trening psychospołeczny nt. zasad poprawnego zachowania „ savoir- vivre” pt. „ Z  kulturą na co dzień”

Czas zajęć

9:00- 14:00

10:00- 15:00 ( 21.09.2016 r.)

Środki dydaktyczne

Stół, krzesła, zastawa stołowa, posiłek ( przyniesiony przez beneficjentów )

Cele prowadzonych zajęć

Kształtowanie u beneficjentów prawidłowych zachowań społecznych oraz kultury osobistej

Data (sesja nr. 27)

26, 27, 28, 29, 30

Temat

Trening usprawniający motorykę małą- praca techniczno- użyteczna pt. „ Stoliczku nakryj się”, czyli wspólne nakrywanie stołu do posiłku

Czas zajęć

9:00- 14:00

Środki dydaktyczne

Stół, krzesła, zastawa stołowa

Cele prowadzonych zajęć

Usprawnianie motoryki małej, kształtowanie czynności samoobsługowych i poczucia samodzielności oraz zasad „ savoir- vivru” poprzez naukę nakrywania do stołu

 

 

PROJEKT REALIZOWANY NA ZLECENIE PFRON W ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEJ TERAPII RUCHOWEJ

(67 GODZIN)

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2016

PROWADZĄCA:  MGR PAULINA MYSZOR

 

DATA

GODZINA

METODA TERAPEUTYCZNA

CELE TERAPEUTYCZNE

ŚRODKI TERAPEUTYCZNE

1.09.2016 r. – 2.09.2016 r.

10:00 – 14:00

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, batut, stepper, duża piłka, mały wałek, taśma.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi,

- doskonalenie umiejętności lokomocyjnych,

- korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i  utrwalaniu.

duży wałek, balkonik, laska, taśma, batut, duża piłka, woreczki, materac.

Masaż

 

- redukcja napięcia mięśniowego,

- poprawa krążenia,

- poprawa ruchomości w stawach.

poduszka terapeutyczna, przybory stymulacyjne, mały wałek, materac.

Światłoterapia

 

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, poduszka terapeutyczna, mały wałek, materace.

5.09.2016 r. – 6.09.2016 r.

10:00 – 14:00

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- eliminowanie nieprawidłowego nawyku i wyrabianie nawyku prawidłowego.

duży wałek, balkonik, taśma, woreczek, laska, materac.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

laska, duża piłka, batut, taśma, duży wałek.

Ćwiczenia izometryczne

- wzmocnienie mięśni,

- poprawa zakresu funkcjonowania mięśni.

poduszka terapeutyczna, mały wałek.

Masaż

- redukcja napięcia mięśniowego,

- poprawa krążenia,

- poprawa ruchomości w stawach.

poduszka terapeutyczna, mały wałek, przybory stymulacyjne, materac.

8.09.2016 r.

9:00 – 11:00,

 

12:00 – 14:00

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- eliminowanie nieprawidłowego nawyku i wyrabianie nawyku prawidłowego.

duży wałek, taśma, laska, materac.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi,

-wyuczenie postawy obronnej ciała.

batut, duży wałek, platforma równoważna.

Masaż

- poprawa krążenia,

- redukcja napięcia mięśniowego,

- poprawa ruchomości w stawach.

materac, przybory stymulacyjne, poduszka terapeutyczna.

9.09.2016 r.

10:00 – 14:00

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

batut, duży wałek.

Masaż

- poprawa krążenia,

- redukcja napięcia mięśniowego,

- poprawa ruchomości w stawach.

materac, przybory stymulacyjne, poduszka terapeutyczna, mały wałek.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, materac, poduszka terapeutyczna, mały wałek.

12.09.2016 r.-

13.09.2016 r.

10:00 – 14:00

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

duża piłka, batut.

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- korekcja istniejących skolioz,

- eliminowanie nieprawidłowego nawyku i wyrabianie nawyku prawidłowego,

- poprawa funkcjonowania kończyn górnych oraz dolnych.

duży wałek, duża piłka, laska, obręcz, woreczki, taśma, materac, drabinka gimnastyczna, ergonometr, batut.

Ćwiczenia izometryczne

- wzmocnienie mięśni,

- poprawa zakresu funkcjonowania mięśni,

-profilaktyka zaników mięśniowych.

poduszka terapeutyczna.

Masaż

- poprawa ruchomości w stawach,

- poprawa krążenia,

- redukcja napięcia mięśniowego.

przybory stymulacyjne, poduszka terapeutyczna, materac, mały wałek.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, materac, poduszka terapeutyczna, mały wałek.

14.09.2016 r.

9:00 – 14:00

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa funkcjonowania kończyn górnych oraz dolnych.

laska, obręcz, woreczki, taśma, materac, drabinka gimnastyczna.

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, batut, duża piłka, taśma.

Masaż

- redukcja napięcia mięśniowego.

- materac, mały wałek.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, materac, poduszka terapeutyczna, mały wałek.

15.09.2016 r. – 16.09.2016 r.

9:30 – 14:30

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- korekcja istniejących skolioz,

- eliminowanie nieprawidłowego nawyku i wyrabianie nawyku prawidłowego,

- poprawa funkcjonowania kończyn górnych oraz dolnych.

duży wałek, duża piłka, laska, obręcz, woreczki, taśma, materac, drabinka gimnastyczna, ergonometr, batut.

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, batut, stepper, duża piłka, taśma.

Ćwiczenia izometryczne

- wzmocnienie mięśni,

- poprawa zakresu funkcjonowania mięśni,

-profilaktyka zaników mięśniowych.

mały wałek.

Masaż

- poprawa ruchomości w stawach,

- poprawa krążenia,

- redukcja napięcia mięśniowego.

poduszka terapeutyczna, przybory stymulacyjne, mały wałek, materac.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, materac, poduszka terapeutyczna, mały wałek.

19.09.2016 r. – 20.09.2016 r.

9:30 – 14:30

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- korekcja istniejących skolioz,

- eliminowanie nieprawidłowego nawyku i wyrabianie nawyku prawidłowego,

- poprawa funkcjonowania kończyn górnych oraz dolnych.

duży wałek, duża piłka, laska, obręcz, woreczki, taśma, materac, drabinka gimnastyczna, taśma, ergonometr, batut.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi,

- doskonalenie umiejętności lokomocyjnych,

- korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i  utrwalaniu.

duży wałek, balkonik, laska, taśma, batut, duża piłka, woreczki.

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, batut, stepper, taśma.

Ćwiczenia izometryczne

- wzmocnienie mięśni,

- poprawa zakresu funkcjonowania mięśni,

-profilaktyka zaników mięśniowych.

poduszka terapeutyczna.

Masaż

- poprawa ruchomości w stawach,

- poprawa krążenia,

- redukcja napięcia mięśniowego.

przybory stymulacyjne, poduszka terapeutyczna, materac, mały wałek.

Światłoterapia

- redukcja napięcia mięśniowego,

- stymulacja sensoryczna.

światłowody, materac, poduszka terapeutyczna, mały wałek.

21.08.2016 r.

9:00 – 14:00

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, batut, stepper, duża piłka, mały wałek, taśma.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

duży wałek, batut, woreczki.

Ćwiczenia izometryczne

- wzmocnienie mięśni,

- poprawa zakresu funkcjonowania mięśni,

-profilaktyka zaników mięśniowych.

mały wałek.

Masaż

- redukcja napięcia mięśniowego.

materac.

22.08.2016 r.

9:30 – 14:30

Ćwiczenia kondycyjne

- poprawa wydolności organizmu,

- wzmocnienie siły mięśniowej.

ergonometr, taśma, woreczki.

Ćwiczenia koordynacyjne

- poprawa postawy ciała,

- poprawa równowagi.

duży piłka, taśma, platforma równoważna.

Ćwiczenia korekcyjne

- poprawa postawy ciała,

- korekcja istniejących skolioz,

- eliminowanie nieprawidłowego nawyku i wyrabianie nawyku prawidłowego.

duży wałek, laska, woreczki, drabinka gimnastyczna.

Masaż

- poprawa ruchomości w stawach,

- poprawa krążenia.

przybory stymulacyjne, poduszka terapeutyczna, mały wałek.

 

Dobór działań dla beneficjenta z zakresu indywidualnej rehabilitacji ruchowej zależny jest od kondycji psycho-fizycznej i wynika z potrzeb związanych ze stanem zdrowia beneficjenta.

 

 

  PROJEKT PFRON "JESTEM SOBĄ - JESTEM SAMODZIELNY"

PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH I FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA PODOPIECZNYCH

ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH.

 

 

W miesiącu wrześniu w ramach projektu prowadzone są dwie formy wsparcia:

 1.      Terapia zajęciowa grupowa

 2.      Indywidualna rehabilitacja ruchowa

 W zakresie terapii zajęciowej grupowej prowadzone są :

 1.      Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne, mające na celu usprawnianie lub utrzymanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania beneficjentów w sferze poznawczo-edukacyjnej .( sesja nr. 25)

 2.      Treningi psychospołeczne, polegające na usprawnianiu lub utrzymaniu dotychczasowego poziomu funkcjonowania w zakresie sfery psychospołecznej oraz sfery samodzielności i obsługiwania siebie. ( sesja nr. 26)

 3.      Treningi usprawniające motorykę małą, których celem jest usprawnianie lub utrzymywanie dotychczasowego poziomu funkcjonowania w zakresie sfery manualno-motorycznej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, koncentracji uwagi. (sesja nr. 27)

 ZAJĘCIA Z TERAPII ZAJĘCIOWEJ ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH 4-5 OSOBOWYCH.

 

PROJEKT REALIZOWANY NA ZLECENIE PFRON W ŚWIETLICY

TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Z ZAKRESU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

GRUPOWEJ

 

 

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016

 

PROWADZĄCA: EWELINA STACHURA

 

 

 

Data ( sesja nr.28)

 

3,4,5,6,7

Temat

 

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne nt. „Dom i otoczenie”

 

 

 

Czas zajęć

 

9:00- 14:00

 

 

10:00- 15:00 (5.10.2016 r.)

 

 

 

Środki dydaktyczne

 

Zdjęcia, widokówki przedstawiające miasto Tychy oraz

 

 

Świetlicę Terapeutyczną

 

 

Gra edukacyjna

Cele prowadzonych

 

Kształtowanie poczucia przynależności do miejsc

zajęć

 

najczęstszego pobytu beneficjentów, rozpoznawania ich na

 

 

materiale obrazowym.

 

 

 

Data ( sesja nr.29)

 

10,11,12,13,14

Temat

 

Trening psychospołeczny nt. „ Instytucje dla mnie, czyli

 

 

gdzie mogę szukać pomocy”

Czas zajęć

 

9:00- 14:00

 

 

10:00- 15:00 (12.09.2016 r.)

Środki dydaktyczne

 

Ilustracje przedstawiające wybrane formy pomocy

 

 

Pastele

Cele prowadzonych

 

Kształtowanie u beneficjentów wiedzy o instytucjach

zajęć

 

pomocowych tj. Świetlica Terapeutyczna, Kościół, MOPS

 

 

oraz innych formach pomocy tj. rodzina, przyjaciele, sąsiedzi.

Data (sesja nr.30)

 

17,18,26,27,28

Temat

 

Trening usprawniający motorykę małą- praca techniczno-

 

 

użyteczna, pt. „ Ja i moje otoczenie”, w formie pracy z masą

 

 

solną.

Czas zajęć

 

9:00- 14:00

Środki dydaktyczne

 

Masa solna

Cele prowadzonych

 

Usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-

zajęć

 

ruchowej, wrażliwości sensorycznej poprzez pracę z masą

 

 

solną.


 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT REALIZOWANY NA ZLECENIE PFRON W ŚWIETLICY

 

TERAPEUTYCZNEJ PSOUU W TYCHACH

 

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEJ TERAPII RUCHOWEJ

 

(67 GODZIN)

 

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016

 

PROWADZĄCA: MGR PAULINA MYSZOR

 

 

 

DATA

GODZI

METODA

CELE TERAPEUTYCZNE

ŚRODKI

 

NA

TERAPEUT

 

TERAPEUTYCZNE

 

 

YCZNA

 

 

3.10.2016 r. –

10:00 –

Ćwiczenia

- poprawa wydolności

ergonometr, batut,

4.10.2016 r.

14:00

kondycyjne

organizmu,

stepper, taśma, laska.

 

 

 

- wzmocnienie siły

 

 

 

 

mięśniowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, duża piłka,

 

 

korekcyjne

- korekcja istniejących

laska, obręcz, woreczki,

 

 

 

skolioz,

taśma, materac, drabinka

 

 

 

- eliminowanie

gimnastyczna,

 

 

 

nieprawidłowego nawyku i

ergonometr, batut.

 

 

 

wyrabianie nawyku

 

 

 

 

prawidłowego,

 

 

 

 

- poprawa funkcjonowania

 

 

 

 

kończyn górnych oraz

 

 

 

 

dolnych.

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, balkonik,

 

 

koordynacyjne

- poprawa równowagi,

laska, taśma, batut, duża

 

 

 

- doskonalenie umiejętności

piłka, woreczki, materac.

 

 

 

lokomocyjnych,

 

 

 

 

- korygowanie zaburzeń

 

 

 

 

statyki ciała i

 

 

 

 

przeciwdziałanie ich

 

 

 

 

pogłębianiu się i utrwalaniu.

 

 

 

Ćwiczenia

- wzmocnienie mięśni,

poduszka terapeutyczna,

 

 

izometryczne

- poprawa zakresu

mały wałek.

 

 

 

funkcjonowania mięśni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Masaż

- redukcja napięcia

mały wałek, materac.

 

 

 

mięśniowego,

 

 

 

 

 

 

 

 

Światłoterapia

- redukcja napięcia

światłowody, mały

 

 

 

 

 


 

 

 

mięśniowego,

wałek, materace.

 

 

 

- stymulacja sensoryczna.

 

5.10.2016 r.

9:00 –

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, balkonik,

 

14:00

korekcyjne

- eliminowanie

taśma, woreczek, laska,

 

 

 

nieprawidłowego nawyku i

materac.

 

 

 

wyrabianie nawyku

 

 

 

 

prawidłowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

laska, duża piłka, batut,

 

 

koordynacyjne

- poprawa równowagi.

taśma, duży wałek.

 

 

Ćwiczenia

- wzmocnienie mięśni,

poduszka terapeutyczna,

 

 

izometryczne

- poprawa zakresu

mały wałek.

 

 

 

funkcjonowania mięśni.

 

 

 

Masaż

- redukcja napięcia

poduszka terapeutyczna,

 

 

 

mięśniowego,

mały wałek, przybory

 

 

 

- poprawa krążenia,

stymulacyjne, materac.

 

 

 

- poprawa ruchomości w

 

 

 

 

stawach.

 

6.10.2016 r. –

10:00 –

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, taśma, laska,

7.10.2016 r.

14:00

korekcyjne

- eliminowanie

materac.

 

 

 

nieprawidłowego nawyku i

 

 

 

 

wyrabianie nawyku

 

 

 

 

prawidłowego.

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

batut, duży wałek,

 

 

koordynacyjne

- poprawa równowagi,

platforma równoważna.

 

 

 

-wyuczenie postawy obronnej

 

 

 

 

ciała.

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

ergonometr, batut, duża

 

 

kondycyjne

- wzmocnienie siły

piłka, taśma.

 

 

 

mięśniowej.

 

 

 

Masaż

- poprawa krążenia,

materac, przybory

 

 

 

- redukcja napięcia

stymulacyjne, poduszka

 

 

 

mięśniowego,

terapeutyczna, mały

 

 

 

- poprawa ruchomości w

wałek.

 

 

 

stawach.

 

 

 

Światłoterapia

- redukcja napięcia

światłowody, materac,

 

 

 

mięśniowego,

poduszka terapeutyczna,

 

 

 

- stymulacja sensoryczna.

mały wałek.

 

 

 

 

 

10.10.2016 r. –

10:00 –

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

batut, duży wałek.

11.10.2016 r.

14:00

koordynacyjne

- poprawa równowagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, duża piłka,

 

 

korekcyjne

- korekcja istniejących

laska, obręcz, woreczki,

 

 

 

skolioz,

taśma, materac, drabinka

 

 

 

- eliminowanie

gimnastyczna,

 

 

 

nieprawidłowego nawyku i

ergonometr, batut.

 

 

 

wyrabianie nawyku

 

 

 

 

prawidłowego,

 

 

 

 

- poprawa

 

 

 

 

funkcjonowania.kończyn

 


 

 

 

górnych oraz dolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Masaż

- poprawa krążenia,

materac, przybory

 

 

 

- redukcja napięcia

stymulacyjne, poduszka

 

 

 

mięśniowego,

terapeutyczna, mały

 

 

 

- poprawa ruchomości w

wałek.

 

 

 

stawach.

 

 

 

Światłoterapia

- redukcja napięcia

światłowody, materac,

 

 

 

mięśniowego,

poduszka terapeutyczna,

 

 

 

- stymulacja sensoryczna.

mały wałek.

12.10.2016 r.-

9:00 –

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek,woreczek.

 

14:00

koordynacyjne

- poprawa równowagi.

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, duża piłka,

 

 

korekcyjne

- korekcja istniejących

laska, obręcz, woreczki,

 

 

 

skolioz,

taśma, materac, drabinka

 

 

 

- eliminowanie

gimnastyczna,

 

 

 

nieprawidłowego nawyku i

ergonometr, batut.

 

 

 

wyrabianie nawyku

 

 

 

 

prawidłowego,

 

 

 

 

- poprawa

 

 

 

 

funkcjonowania.kończyn

 

 

 

 

górnych oraz dolnych.

 

 

 

Masaż

- poprawa ruchomości w

przybory stymulacyjne,

 

 

 

stawach,

poduszka terapeutyczna,

 

 

 

- poprawa krążenia,

materac, mały wałek.

 

 

 

- redukcja napięcia

 

 

 

 

mięśniowego.

 

 

 

 

 

 

13.10.2016 r. –

10:00 –

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, duża piłka,

14.10.2016 r.

14:00

korekcyjne

- korekcja istniejących

laska, obręcz, woreczki,

 

 

 

skolioz,

taśma, materac, drabinka

 

 

 

- eliminowanie

gimnastyczna,

 

 

 

nieprawidłowego nawyku i

ergonometr, batut.

 

 

 

wyrabianie nawyku

 

 

 

 

prawidłowego,

 

 

 

 

- poprawa funkcjonowania

 

 

 

 

kończyn górnych oraz

 

 

 

 

dolnych.

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa wydolności

ergonometr, batut,

 

 

kondycyjne

organizmu,

stepper, duża piłka,

 

 

 

- wzmocnienie siły

taśma.

 

 

 

mięśniowej.

 

 

 

Ćwiczenia

- wzmocnienie mięśni,

mały wałek.

 

 

izometryczne

-profilaktyka zaników

 

 

 

 

mięśniowych.

 

 

 

Masaż

- poprawa ruchomości w

poduszka terapeutyczna,

 

 

 

stawach,

przybory stymulacyjne,

 

 

 

- poprawa krążenia,

mały wałek, materac.


 

 

 

- redukcja napięcia

 

 

 

 

mięśniowego.

 

 

 

Światłoterapia

- redukcja napięcia

światłowody, materac,

 

 

 

mięśniowego,

poduszka terapeutyczna,

 

 

 

- stymulacja sensoryczna.

mały wałek.

17.10.2016 r. –

9:30 –

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, duża piłka,

21.10.2016 r.

14:30

korekcyjne

- korekcja istniejących

laska, obręcz, woreczki,

 

 

 

skolioz,

taśma, materac, drabinka

 

 

 

- eliminowanie

gimnastyczna, taśma,

 

 

 

nieprawidłowego nawyku i

ergonometr, batut.

 

 

 

wyrabianie nawyku

 

 

 

 

prawidłowego,

 

 

 

 

- poprawa funkcjonowania

 

 

 

 

kończyn górnych oraz

 

 

 

 

dolnych.

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa postawy ciała,

duży wałek, balkonik,

 

 

koordynacyjne

- poprawa równowagi,

laska, taśma, batut, duża

 

 

 

- doskonalenie umiejętności

piłka, woreczki.

 

 

 

lokomocyjnych,

 

 

 

 

- korygowanie zaburzeń

 

 

 

 

statyki ciała i

 

 

 

 

przeciwdziałanie ich

 

 

 

 

pogłębianiu się i utrwalaniu.

 

 

 

Ćwiczenia

- poprawa wydolności

ergonometr, batut,

 

 

kondycyjne

organizmu,

stepper, taśma.

 

 

 

- wzmocnienie siły

 

 

 

 

mięśniowej.

 

 

 

Ćwiczenia

- wzmocnienie mięśni,

poduszka terapeutyczna.

 

 

izometryczne

- poprawa zakresu

 

 

 

 

funkcjonowania mięśni,

 

 

 

 

-profilaktyka zaników

 

 

 

 

mięśniowych.

 

 

 

Masaż

- poprawa ruchomości w

przybory stymulacyjne,

 

 

 

stawach,

poduszka terapeutyczna,

 

 

 

- poprawa krążenia,

materac, mały wałek.

 

 

 

- redukcja napięcia

 

 

 

 

mięśniowego.

 

 

 

Światłoterapia

- redukcja napięcia

światłowody, materac,

 

 

 

mięśniowego,

poduszka terapeutyczna,

 

 

 

- stymulacja sensoryczna.

mały wałek.

 

 

 

 

 

 

 

Dobór działań dla beneficjenta z zakresu indywidualnej rehabilitacji ruchowej zależny jest od kondycji psycho-fizycznej i wynika z potrzeb związanych ze stanem zdrowia beneficjenta.

  

 

1 % podatku


Od listopada 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku dochodowego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok podatkowy na nasze Stowarzyszenie - PSOUU koło w Tychach, a tym samym wspomóc rehabilitację naszych wychowanków i rozwój naszych placówek.

Więcej …

Nasze Projekty:

OREW    „Więcej umiem, więcej mogę, jestem bliżej świata i ludzi” - Projekt unijny - 2016/2017

 Świetlica Terapeutyczna  "Jestem sobą- jestem samodzielny", "Dogoterapia  - Projekty PFRON 2017

Więcej …

Witryna http://orew.tychy.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

EU Cookie Directive Module Information