OREW Tychy

Orew UE

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ UMIEM – JESTEM BLIŻEJ ŚWIATA”

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tychach od września 2016 roku rozpoczęło realizację projektu „Więcej umiem, więcej mogę, jestem bliżej świata i ludzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania.

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel projektu: – wzmocnienie potencjału edukacyjnego wychowanków  Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach poprzez poprawę jakości edukacji. Projekt ukierunkowany jest na nabycie kompetencji kluczowych w tym umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych.

Projekt zapewnia zgodność z celem szczegółowym PO RPO WSL poprzez realizację kompleksowego programu wspomagającego Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Tychach

w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada zapewnienie uczniom dostęp do dobrej jakości edukacji poprzez realizację zajęć dla podopiecznych, doposażenie bazy dydaktycznej oraz przygotowanie nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniami.

Efekty: – nabycie przez nauczycieli dodatkowych umiejętności (obsługa programu Boardmaker, szkolenie AAC 1,2,3 stopień- nabycie umiejętności wprowadzania komunikacji alternatywnej uczniom nie komunikującym się,)

– nabycie podstawowych umiejętności w zakresie komunikacji alternatywnej przez rodziców

i opiekunów

-osiągnięcie przez podopiecznych nowych umiejętności komunikacyjnych (umiejętność skutecznej komunikacji, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, doskonalenie wymowy, zwiększenie możliwości poznawczych)

– nabycie przez podopiecznych kompetencji społecznych (kształtowanie umiejętności nawiązywania

i podtrzymywania relacji społecznych, regulowani napięcia emocjonalnego), nabycie śmiałości

w porozumiewaniu się, doskonalenie umiejętności umożliwiających doświadczenie emocji i doznań, m. in. poprzez kontakt ze sztuką.

Wartość  projektu: 239 217,50 PLN

Wkład własny:23 921,75 PLN

Dofinansowanie : 215 295,75 PLN

 

Realizacja zajęć specjalistycznych w zakresie usprawniania funkcji wzrokowych.

16.01.2017

Realizacja zajęć specjalistycznych w zakresie usprawniania funkcji wzrokowych.
Temat: Orientacja przestrzenna – przemieszczanie się.
Na dzisiejszych zajęciach uczestnicy rozwijali umiejętność orientacji w przestrzeni
z wykorzystaniem wzroku oraz na komendę głosową z użyciem białej laski dla osób niewidomych.
Uczyli się określania kierunków w przestrzeni i podejmowali próby prowadzenia drugiej osoby
poprzez wydawanie komend głosowych.
Pomimo wielu powtórzeń niektórzy nadal mają trudności z określaniem prawej i lewej strony,
zwłaszcza podczas wydawania komend głosowych.

12.06.2017
Dobiegły końca zajęcia projektowe z zakresu usprawniania funkcji wzrokowych prowadzone
przez mgr Magdalenę Dmowską i lic. Paulinę Tylę.
Podczas 40 godzin spotkań uczestnicy realizowali zadania mające na celu kompensowanie
uszkodzonego zmysłu wzroku poprzez usprawnianie innych zmysłów.
Szymon, Karolina, Angelika, Patrycja i Wojtek z zaangażowaniem podejmowali stawiane
przed nimi wyzwania. Bogata oferta stymulacji polisensorycznej integrująca zmysły wzroku, słuchu,
dotyku i smaku, a także ćwiczenia orientacji przestrzennej znacząco przyczyniły się do poprawy
funkcjonowania uczestników projektu w otaczającej rzeczywistości.
Gratulujemy osiągnięć.

20.04.2017 Realizacja zajęć specjalistycznych – komunikacja alternatywna i wspomagana

Temat: Posługiwanie się książką do komunikacji.

Na zajęciach Mateusz uczy się posługiwać książką do komunikacji. Książka zawiera wiele
zdjęć przedstawiających Mateusza wykonującego różne czynności. Pod zdjęciami umieszczone
są symbole PCS prezentujące przedmioty, które odpowiadają określonej czynności.
Zadaniem uczestnika zajęć jest skojarzenie przedmiotu zaprezentowanego w postaci
symbolu PCS z czynnością. W ten sposób chcemy nauczyć Mateusza posługiwania się
symbolami do wyrażenia swoich potrzeb i preferencji.
Na załączonym zdjęciu Mateusz odszukuje w książce określony symbol. Ćwiczenie to ma na
celu zapamiętanie kolejności kart w książce i –  przez to –  sprawniejsze posługiwanie się nią.

23.05.2017 Zakres: Komunikacja alternatywna i wspomagana
Temat: Wzbogacanie słownictwa graficznych symboli PCS z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Prowadzący: mgr Katarzyna Służałek
Na dzisiejszych zajęciach, w pierwszej fazie, Michał przypominał sobie graficzne symbole
PCS związane z pogodą i oglądał zdjęcia prezentujące różne elementy pogody. Posłużyła temu
pomoc dydaktyczna w postaci prezentacji multimedialnej, jako forma wzmocnienia motywacji
chłopca do uczestnictwa w zajęciach.
Następnie w ramach sprawdzenia poziomu zapamiętania symboli, uczestnik wybierał (spośród
dwóch) odpowiedni PCS i podejmował próby dopasowania go do prezentowanego zdjęcia.
Ćwiczenia wskazywania określonego symbolu na polecenie, a także kojarzenia elementu
pogody zaprezentowanego na zdjęciu z określonym symbolem PCS ma w przyszłości
zaowocować umiejętnością odpowiadania na pytania dotyczące aury z wykorzystaniem symboli
graficznych.

19.09.2017 Realizacja zajęć specjalistycznych – komunikacja alternatywna i wspomagana

Zakończono zajęcia projektowe z zakresu AAC w grupie mgr Ewy Kowalskiej.
Wychowankowie: Mateusz, Staś, Wojtek i Iwona przez 36 indywidualnych spotkań uczyli się
sprawniej komunikować.
Pomagały nam w tym komunikatory Go Talk i Big Mack, zdjęcia, obrazki PCS  i albumy
do komunikacji.
Uczyliśmy się wyrażać swoje potrzeby i preferencje na różne sposoby: mową, mimiką,
gestem np. wskazując dłonią, czy też poprzez wzrokiem lub korzystając ze sprzętu i pomocy
dydaktycznych wspomagających komunikację.

11.05.2017r.
Zakres: „Młodzi badacze” – kółko przyrodnicze
Temat: „Wybuchowe owoce”
Prowadzący: mgr Magdalena Wróbel, lic. Paulina Tyla

Podczas zajęć przeprowadzonych przez mgr M. Wróbel i lic. P, Tylę wykonano eksperyment,
do którego wykorzystano jabłko, sodę oczyszczoną i ocet spirytusowy.
Wydrążono otwór w jabłku, następnie wsypano tam sodę. Kolejnym etapem eksperymentu
było wlanie octu do otworu wypełnionego sodą. Efekt końcowy miał imitować wybuch wulkanu.
Zamierzony cel został osiągnięty. Z wnętrza owocu wybuchła piana, w wyniku reakcji sody
z octem, co zrobiło duże wrażenie na obserwatorach. Następnie każdy z uczestników miał
możliwość samodzielnie wywołać „wybuch wulkanu”.

Realizacja warsztatów – „Młodzi badacze” – kółko przyrodnicze

W dniu 31.05.2017r. zakończono zajęcia projektowe z cyklu „Młodzi badacze” prowadzone przez
mgr Magdalenę Wróbel i mgr Agnieszkę Szymańską (od 20.04.2017r. w zastępstwie – lic. Paulinę
Tylę).
Celem zajęć było pobudzanie zainteresowania przyrodą i zachodzącymi
w niej zjawiskami poprzez eksperymenty i doświadczenia przyrodniczo-fizyczno- chemiczne.
Do zajęć wykorzystywano głównie artykuły spożywcze i chemiczne. Uczestnikami było pięciu
uczniów zespołów edukacyjno- terapeutycznych: Kamil C., Kamil F., Dominik P., Paweł P. i Kinga Ż.
Mieli oni okazję obserwować i samodzielnie doświadczyć wielu ciekawych zjawisk bogatych
w efekty wzrokowe, dotykowe, zapachowe, akustyczne i smakowe.
Zajęcia zostały uwieńczone wizytą uczestników w Uniwersytecie Rozwoju i Planetarium Śląskim
w Chorzowie.

Realizacja zajęć specjalistycznych – terapia zaburzeń sensorycznych

07.06.2017 r.
Zakres: Terapia zaburzeń sensorycznych – terapia ręki.
Temat: Sięganie i chwytanie przedmiotów.
Prowadzący: mgr Monika Gimel
W trakcie zajęć Piotrek i Iwona rozwijali umiejętność sięgania po przedmioty i chwytania ich.
Umiejętności te są bardzo istotne dla rozwoju samodzielności uczestników projektu.
Na załączonym zdjęciu Piotr próbuje sięgnąć do dzwonków i nacisnąć je w celu wydobycia
dźwięku. Dzięki wykorzystaniu przedmiotów, które go interesują – wszystko co gra i wydaje
dźwięki – chłopiec ma dużą motywację do wykonywania proponowanych ćwiczeń.
07.06.2017 r.
Zakres: Terapia zaburzeń sensorycznych – bodźcowanie polisensoryczne.
Temat: Stymulacja dotykowa.
Prowadzący: mgr Renata Zając
W trakcie zajęć Mateusz był poddawany masażowi dłoni z wykorzystaniem materiałów
o zróżnicowane fakturze. Ćwiczenia miały na celu dostarczanie uczestnikowi zajęć różnorodnych
bodźców dotykowych. Do ćwiczeń wykorzystano myjki, szczoteczki, gąbki, itp. Dzięki nim udaje
się poprawić słabe krążenie w obrębie dłoni Mateusza, rozluźnić jego mięśnie i uwrażliwić skórę
na dotyk.

22.05.2017 r.
Zakres: Terapia zaburzeń sensorycznych – arteterapia/sensoplastyka.
Temat: Zabawy z wykorzystaniem kisielu.
Prowadzący: mgr Magdalena Wróbel

Celem zajęć było uwrażliwianie receptorów dotykowych, termicznych
i węchowych.
W czasie zajęć Dominik miał okazję doświadczyć zmiany termiki i konsystencji mas
przekształcalnych.
Na początku chłopiec bawił się ciepłym, lejącym i aromatycznym kisielem, który po jakimś
czasie wystygł i stał się chłodny oraz bardziej gęsty. Następnie do kisielu dosypano grochu

i wychowanek miał okazję doświadczyć zmiany czegoś, co jest śliskie i gładkie w substancję
grudkowatą i odwrotnie – suchy groch stał się śliski i lepki.

13.02.2017 r.
Zakres: Terapia zaburzeń sensorycznych – terapia SI.
Temat: Ćwiczenia z zakresu propriocepcji.
Prowadzący: mgr Anna Stankowska-Danielczyk
Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego, czyli
poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne zmysły
(przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji – czucia
własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).
Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego i wpływa na zmianę
jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację
ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze.
Na zdjęciu uczestniczka jest zawinięta w matę sensoryczną, której ciężar i dodatkowy docisk
terapeuty stymuluje układ proprioceptywny, czyli czucie głębokie. W czasie ćwiczeń Zuzanna
miała możliwość odczucia własnego ciała, zapoznania się z nazwami poszczególnych części
ciała, a tym samym zbudowania jego mapy w świadomości. Dodatkowo właściwy dotyk terapeuty
stymulował właściwe relacje społeczne i komunikacyjne.

Realizacja zajęć specjalistycznych – terapia zaburzeń sensorycznych
13. 09. 2017 r. zakończono zajęcia projektowe z zakresu terapii zaburzeń sensorycznych,
w skład których wchodziły zajęcia z: terapii SI, terapii ręki, stymulacji polisensorycznej
i arteterapii/sensoplastyki, którymi było objętych 8 wychowanków: Dominik, Grzegorz, Zuzanna,
Piotr, Mateusz, Paweł, Iwona i Sara.
W ramach projektu realizowane były zajęcia indywidualne (terapia SI), oraz grupowe
(dwuosobowe). Łącznie zrealizowano 70 zajęć dla każdego uczestnika.
Diagnozy wstępne wykazały u uczestników wiele nieprawidłowości w obrębie integracji
sensorycznej: nad- i podwrażliwości w obrębie wszystkich zmysłów, zwiększone lub obniżone
napięcie mięśniowe, zaburzony obraz swojego ciała i przestrzeni. Stąd podstawowym celem
naszych zajęć była stymulacja wielozmysłowa ukierunkowana na właściwy odbiór
i porządkowanie różnorodnych bodźców płynących z otoczenia.
Dzięki zrealizowanym zajęciom nasi podopieczni zdobyli możliwość lepszego zrozumienia
siebie i doświadczenia otaczającego świata.