OREW Tychy

Orew

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest pierwszą placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Tychach i funkcjonuje nieprzerwanie od 1992 roku. Jest dedykowany dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia. Nasza placówka oferuje kompleksową i wielodyscyplinarną pomoc w zakresie rehabilitacji, edukacji i rewalidacji oraz odpowiednią opiekę uwzględniającą stan, wiek i potrzeby podopiecznych. Priorytetem wszelkich oddziaływań terapeutycznych jest uzyskanie przez wychowanków optymalnej autonomii i zaradności życiowej na miarę ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

Placówka oferuje:

– realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez zajęcia edukacyjno – terapeutyczne i rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone przez oligofrenopedagogów

– diagnostykę i opiekę medyczną (lekarz pediatra – neurolog, lekarz rehabilitacji leczniczej – pediatra, pielęgniarka, ratownik medyczny)

– diagnostykę i terapię logopedyczną

– diagnostykę i terapię pedagogiczną (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagodzy)

– diagnostykę i terapię psychologiczną (psycholog kliniczny)

– rehabilitację

– bezpłatne: wyżywienie, dowóz i odwóz wychowanków (realizujących obowiązek szkolny)

– opiekę w godzinach 7.00-16.00

Przyjęcia:

Przyjmujemy dzieci i młodzież z terenu Tychów i sąsiednich miejscowości. Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego dziecka w naszej placówce odsyłamy do zakładki Zapisy do OREW.

Nasza placówka okresowo poddawana jest ocenie – ostatnia ocena została dokonana przez Śląskie Kuratorium Oświaty w lipcu 2014 roku.

Przeczytaj raport: https://www.seo2.pl/reports/1000573484145.pdf

 

EDUKACJA I REWALIDACJA

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej nasi wychowankowie przydzieleni są do zespołów edukacyjno – terapeutycznych lub rewalidacyjno – wychowawczych. W zespołach edukacyjno – terapeutycznych uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami. Aktualnie w ośrodku funkcjonuje sześć takich zespołów:

– dwa zespoły przedszkolne

– jeden zespół wczesnoszkolny (klasy I – III)

– dwa zespoły szkoły podstawowej (klasy IV-VIII)

– jeden zespół gimnazjum (klasy I-III)

Liczba uczniów w danym zespole zgodnie z wytycznymi ministerialnymi wynosi maksymalnie 8 osób.

Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim. Obecnie w naszej placówce jest sześć takich zespołów. Liczba wychowanków w tego typu zespole nie przekracza czterech osób.

Praca z uczniami i wychowankami poszczególnych zespołów jest oparta o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne lub Indywidualne Programy Rewalidacyjno – Wychowawcze skonstruowane przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, logopeda, psycholog kliniczny oraz lekarz pediatra – specjalista neurolog i lekarz pediatra – specjalista rehabilitacji leczniczej. Programy uwzględniają poszczególne działy edukacji lub rewalidacji oraz preferencje, zainteresowania, możliwości i ograniczenia ucznia/wychowanka, a także zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i ewentualne wnioski rodziców/opiekunów.

Realizację celów programowych umożliwia bogate wyposażenie sal w sprzęt audiowizualny i szeroki wachlarz nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych uwzględniających potrzeby naszych podopiecznych.

W pracy wykorzystujemy szerokie spektrum metod terapeutycznych min. czytania globalnego i symultanicznego, glottodydaktyki, Knillów, Sherborne, SI, Porannego Kręgu, F. Affolter, I. Lovaasa, AAC zależnie od indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków, ich wieku i specyfiki grupy.

Oprócz zajęć zespołowych prowadzonych przez oligofrenopedagoga nasi podopieczni w zależności od potrzeb i zaleceń korzystają z:

– indywidualnych zajęć logopedycznych

– indywidualnych zajęć z tyflopedagogiem

– indywidualnych zajęć z surdopedagogiem

– terapii Tomatisa

– zajęć muzykoterapii,

– dogoterapii,

– zajęć parateatralnych

– seansów w Sali Doświadczania Świata

– seansów Grocie Solnej

– zajęć integracyjnych z uczniami z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli

– wyjść edukacyjnych poza placówkę

– wycieczek

– imprez okolicznościowych

Podstawą naszego działania jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. W opiece nad wychowankami pomagają nam pielęgniarka i ratownik medyczny.

RHABILITACJA

Fundamentalnym celem rehabilitacji w naszej placówce jest doprowadzenie pacjenta do stanu optymalnego rozwoju fizycznego poprzez zastosowanie terapii opartych na skutecznych technikach i metodach terapeutycznych dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Fizjoterapeuci pracują z wykorzystaniem wciąż aktualizowanego, nowoczesnego podejścia leczniczego. Są specjalistami w zakresie:

 • NDT Bobath

 • NDT Bobath Baby

 • Terapii SI,

 • Rozluźniania Mięśniowo – Powięziowego

 • Terapii Lehner – Schrott

 • Terapii PNF

 • Trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp

W ramach fizykoterapii pacjenci ośrodka korzystają z:

 • Elektroterapii

 • Krioterapii

 • Laseroterapii

 • Hydroterapii

 • Światłolecznictwa (bioptron, solux)

 • Ciepłolecznictwa

W celu poprawy stabilizacji tułowia i wspomagania prawidłowego ustawiania kończyn dolnych w terapii stosowana jest orteza dynamiczna Dunag 01, wspomagająca pionizację i naukę chodu naszych pacjentów.

ZAPISY

Zapisy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego są powadzone przez cały rok kalendarzowy, w zależności od ilości wolnych miejsc.

Wstępnego zapisu można dokonać;

– telefonicznie – pod nr tel. (32) 227 33 00

– lub osobiście – w siedzibie ośrodka

PRZYJĘCIE DO OŚRODKA

Dziecko zostaje przyjęte do ośrodka na podstawie:

– orzeczenia Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjnych

– skierowania od lekarza POZ, o treści (skierowanie do rehabilitacji w OREW), ICD 10 zgodnie z załącznikiem do obecnego rozporządzenia

– kompletnej dokumentacji medycznej

W przypadku braku wolnych miejsc możliwe jest zapisanie na listę oczekujących.