OREW Tychy

Świetlica Terapeutyczna

W celu zwiększenia samodzielności naszych podopiecznych od stycznia do grudnia 2019 roku będziemy realizować projekt:

„Aktywni i samodzielni. Prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych mających na celu poprawę formy fizycznej podopiecznych Świetlicy terapeutycznej.”

Projekt jest współfinansowany z środków PFRON.

Głównym celem projektu jest usamodzielnianie i poprawa jakości życia beneficjentów przez poprawę i/ lub podtrzymanie na dotychczasowym poziomie formy fizycznej.

Projekt będzie realizowany w placówce poprzez prowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej. Zajęcia będą miały charakter ciągły i systematyczny i będą realizowane przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, w oparciu o Indywidualny Plan Działania stworzony dla każdego z beneficjentów projektu.

 

Charakterystyka działań Świetlicy Terapeutycznej PSONI Tychy.

 

Świetlica Terapeutyczna PSONI Tychy zajmuje się opieką i szeroko rozumianą rehabilitacją dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi chorobami psychofizycznymi, ze sprzężeniami.  Placówka prowadzi zajęcia grupowe dla osób dorosłych w przedziale wiekowym 27-47 lat. Podopieczni placówki to przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Sprawność i możliwości ruchowe podopiecznych są zróżnicowane, w grupie wyróżnia się osoby poruszające się samodzielnie, przy pomocy osoby drugiej oraz na wózkach inwalidzkich.

Uwzględniając potrzeby podopiecznych podstawowym celem terapeutycznym  placówki jest usamodzielnianie i poprawa zachowań społecznych. Zatem w świetlicy prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz terapia, które kompleksowo oddziałują na sferę psychofizyczną uczestnika.  W ramach zajęć proponowane są : biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia, choreoterapia, dogoterapia, zajęcia plastyczno-techniczne oraz zajęcia w „Sali Doświadczania Świata”.