PSONI Tychy – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Tychy

tel: (32) 227 33 00        osrodek@orew.tychy.pl

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku

KRS 0000013377

Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://orew.tychy.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Justyna Piwko

mail: iod@orew.tychy.pl

tel. 32 227 33 00

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 90, 43-100 TYCHY
Telefon (32) 227-33-00 oraz 505-180-499
Faks (32) 327-77-51
e-mail: osrodek@orew.tychy.pl

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej
jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na
podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty oraz system opieki zdrowotnej i ich
podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki
prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz
danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia
zgody, np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności
dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez Stowarzyszenie.

IV. ODBIORCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do
ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę

i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są
przetwarzane Państwa dane.

V. PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH
Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZWIĄZANE
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo żądania od
Administratora:
1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)  przenoszenia swoich danych osobowych,
4)  usunięcia swoich danych osobowych,
5)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody,
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem: ustawowym,
umownym lub warunkiem zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku, do których
podania będziecie Państwo zobowiązani.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie podacie Państwo swoich
danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może  skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na
zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności
na podstawie art. 77 tego rozporządzenia

Skip to content