PSONI Tychy – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Tychy

tel: (32) 227 33 00        osrodek@orew.tychy.pl

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
Przekaż nam 1,5% swojego podatku

KRS 0000013377

OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest pierwszą placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Tychach i funkcjonuje nieprzerwanie od 1992 roku. Jest dedykowany dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia. Nasza placówka oferuje kompleksową i wielodyscyplinarną pomoc w zakresie rehabilitacji, edukacji i rewalidacji oraz odpowiednią opiekę uwzględniającą stan, wiek i potrzeby podopiecznych. Priorytetem wszelkich oddziaływań terapeutycznych jest uzyskanie przez wychowanków optymalnej autonomii i zaradności życiowej na miarę ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

Placówka oferuje:

 • realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez zajęcia edukacyjno – terapeutyczne i rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone przez oligofrenopedagogów
 • diagnostykę i opiekę medyczną (lekarz pediatra – neurolog, lekarz rehabilitacji leczniczej – pediatra, pielęgniarka, ratownik medyczny)
 • diagnostykę i terapię logopedyczną
 • diagnostykę i terapię pedagogiczną (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagodzy)
 • diagnostykę i terapię psychologiczną (psycholog kliniczny)
 • rehabilitację
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną
 • bezpłatne: wyżywienie, dowóz i odwóz wychowanków (realizujących obowiązek szkolny)
 • opiekę w godzinach 7.00-16.00

Przyjęcia:

Przyjmujemy dzieci i młodzież z terenu Tychów i okolic. Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego dziecka w naszej placówce odsyłamy do zakładki Zapisy do OREW.
Nasza placówka okresowo poddawana jest ocenie Śląskiego Kuratorium Oświaty – ostatnia ocena została dokonana w lipcu 2014 roku.

EDUKACJA I REWALIDACJA

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej nasi wychowankowie przydzieleni są do zespołów edukacyjno – terapeutycznych lub rewalidacyjno – wychowawczych. W zespołach edukacyjno – terapeutycznych uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.
W placówce funkcjonują:

 • oddział przedszkolny ( z rocznym przygotowaniem przedszkolnym)
 • zespoły edukacyjno- terapeutyczne
 • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
 • zespół edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów ze spektrum autyzmu

Liczba uczniów w zespole edukacyjno-terapeutycznym zgodnie z wytycznymi ministerialnymi wynosi maksymalnie 8.
W zespole edukacyjno-terapeutycznym dla uczniów z spektrum autyzmu liczba uczniów wynosi maksymalnie 4.

Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim. Obecnie w naszej placówce jest sześć takich zespołów. Liczba wychowanków w tego typu zespole nie przekracza czterech osób.
Praca z uczniami i wychowankami poszczególnych zespołów jest oparta o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne lub Indywidualne Programy Rewalidacyjno – Wychowawcze skonstruowane przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, logopeda, neurologopeda, psycholog oraz lekarz pediatra – specjalista neurolog i lekarz pediatra – specjalista rehabilitacji leczniczej. Programy uwzględniają poszczególne działy edukacji lub rewalidacji oraz preferencje, zainteresowania, możliwości i ograniczenia ucznia/wychowanka, a także zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i ewentualne wnioski rodziców/opiekunów.
Realizację celów programowych umożliwia bogate wyposażenie sal w sprzęt audiowizualny i szeroki wachlarz nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych uwzględniających potrzeby naszych podopiecznych.
W pracy wykorzystujemy szerokie spektrum metod terapeutycznych min. czytania globalnego i symultanicznego, glottodydaktyki, Knillów, Sherborne, SI, Porannego Kręgu, F. Affolter, I. Lovaasa, AAC zależnie od indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków, ich wieku i specyfiki grupy.
Oprócz zajęć zespołowych prowadzonych przez oligofrenopedagoga nasi podopieczni, w zależności od potrzeb realizują cele edukacyjne i rewalidacyjne w oparciu o:

 • metodę alternatywnej w komunikacji AAC
 • elementy metody ośrodków pracy
 • metodę F. Affolter
 • metodę Aktywności M. Ch. Knillów
 • metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • stymulację polisensoryczną
 • masaż taktylny ciała
 • arteterapię (sensoplastykę, muzykoterapię, dramę
 • relaksację
 • terapię Thomatisa
 • Salę Doświadczania Świata
 • dogoterapię

Nasi uczniowie i wychowankowie biorą udział zajęciach integracyjnych, wycieczkach edukacyjnych, projektach pedagogicznych i imprezach okolicznościowych.

Podstawą naszego działania jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. W opiece nad wychowankami pomagają nam pielęgniarka i ratownik medyczny.

REHABILITACJA

Fundamentalnym celem rehabilitacji w naszej placówce jest doprowadzenie pacjenta do stanu optymalnego rozwoju fizycznego poprzez zastosowanie terapii opartych na skutecznych technikach i metodach terapeutycznych dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Fizjoterapeuci pracują z wykorzystaniem wciąż aktualizowanego, nowoczesnego podejścia leczniczego. Są specjalistami w zakresie:

 • NDT Bobath
 • NDT Bobath Baby
 • Terapii SI,
 • Rozluźniania Mięśniowo – Powięziowego
 • Terapii Lehner – Schrott
 • Terapii PNF
 • Trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp
 • Kinesiotaping

W ramach fizykoterapii pacjenci ośrodka korzystają z:

 • Elektroterapii
 • Krioterapii
 • Laseroterapii
 • Hydroterapii
 • Światłolecznictwa (lampa bioptron, sollux)

W celu poprawy stabilizacji tułowia i wspomagania prawidłowego ustawiania kończyn dolnych w terapii stosowana jest orteza dynamiczna Dunag 01, wspomagająca pionizację i naukę chodu naszych pacjentów.

ZAPISY

Zapisy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego są powadzone przez cały rok kalendarzowy, w zależności od ilości wolnych miejsc.
Wstępnego zapisu można dokonać:

 • telefonicznie – pod nr tel. (32) 227 33 00
 • lub osobiście – w siedzibie ośrodka

PRZYJĘCIE DO OŚRODKA

Dziecko zostaje przyjęte do ośrodka na podstawie:

 • orzeczenia Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjnych
 • skierowania od lekarza POZ, o treści (E- skierowanie do Ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci – kod 2301), ICD 10 zgodnie z załącznikiem do obecnego rozporządzenia: D14, F80, F84, F82, F98, G09, G12, G24, G25, G26, G40, G54, G60, G61, G63, G64, G70, G71, G73, G80, G81, G82, G83, G91, G92, G93, G98, H53, H54, H90, H91, H93, P00, P03, P05, P07, P10, P11, P14, P15, P20, P21, P52, P54, P91, P94, R47, R62, Q01-Q07, Q17,Q35-Q73, Q67, Q72, Q73, Q76, Q77, Q87, Q89, Q90, Q91.
 • kompletnej dokumentacji medycznej

W przypadku braku wolnych miejsc możliwe jest zapisanie na listę oczekujących.

Skip to content